Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“ ) upravují v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě licenční smlouvy (dále jen „Licenční smlouva“ ) uzavírané mezi poskytovatelem, kterým je Markéta Machová Faustová, trvale bytem Jaurisova 19, Praha 4, Nusle, 140 00 (dále jen „Poskytovatel“ ) IČ 74809563, NÁZEV SPOLEČNOSTI: Markéta Faustová, ADRESA: Jaurisova 19, Praha 4, Nusle, 140 00

a jinou fyzickou osobou (dále jen „Nabyvatel“ ) prostřednictvím Webového portálu www.moje-joga.cz (dále jen „Webová stránka“ ).

1.2. Nabyvatelem Předmětu licence může být pouze plně svéprávná osoba starší patnácti let. Poskytnutí Předmětu licence může Nabyvatel objednat i ve prospěch třetí osoby.

1.3 Znění obchodních podmínek může Poskytovatel kdykoliv měnit či doplňovat či rozhodnout o ukončení jejich účinnosti a jejich nahrazení novými obchodními podmínkami. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. Předmět licenční smlouvy a Uživatelský účet

2.1 Předmětem Licenční smlouvy je poskytnutí nevýhradní, časově omezené licence Poskytovatelem Nabyvateli, a to k Nabyvateli zvolenému digitálnímu obsahu, který tvoří videa s on-line lekcemi a kurzy jógy, zveřejněná po Nabyvatelem zvolenou dobu v sekci „Předplatné“ na Webové stránce, a to v minimálním rozsahu XXX videí měsíčně (dále jen „Předmět licence“ ), přičemž Nabyvatel se za to zavazuje zaplatit Poskytovateli odměnu ve smyslu § 2366 Občanského zákoníku (dále jen „Předplatné“ ), a to v souladu s 
částí 4. těchto Obchodních podmínek.

2.2. Specifikace Předmětu licence jsou k nalezení v sekci Předplatné na Webové stránce. 
První tři minuty každého videa, které tvoří Předmět licence, jsou zdarma dostupné k přehrání na Webové stránce.

2.3. Výše Předplatného a nabízené varianty délky Předplatného mohou být Poskytovatelem měněny s tím, že pro Nabyvatele přitom platí vždy výše Předplatného a varianty uvedené na Webové stránce v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění Předmětu licence.

2.4. Na základě registrace Nabyvatele provedené na Webové stránce může Nabyvatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“ ). Po uhrazení Předplatného pak bude Nabyvateli na Webové stránce prostřednictvím jeho Uživatelského účtu zpřístupněn zvolený Předmět licence.

2.5. Při registraci na Webové stránce a při objednávání Předmětu licence je Nabyvatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Nabyvatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Nabyvatelem v Uživatelském účtu a při objednávání konkrétního Předmětu licence jsou Poskytovatelem považovány za správné.

2.6. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Nabyvatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

2.7. Nabyvatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Pro vyloučení všech pochybností Poskytovatel uvádí, že nesouhlasí s udělením podlicence ve smyslu § 2364 Občanského zákoníku.

2.8. Poskytovatel může zrušit Uživatelský účet Nabyvatele, a to zejména v případě, kdy Nabyvatel poruší své povinnosti z Licenční smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek).

2.9. Nabyvatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou výše uvedenou omezenou dostupností či nedostupností Uživatelského účtu Nabyvatele.

3. Uzavření licenční smlouvy

3.1. Veškerá prezentace Předmětu licence umístěná na Webové stránce je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Licenční smlouvu ohledně tohoto Předmětu licence. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webová stránka obsahuje informace o Předmětu licence, a to včetně uvedení výše Předplatného pro Předmět licence. Výše Předplatného pro konkrétní Předmět licence je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 3.14 těchto Obchodních podmínek.

3.3. Výše Předplatného pro konkrétní Předmět licence zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Licenční smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Pro objednání konkrétního Předmětu licence vyplní Nabyvatel objednávkový formulář na Webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném Předmětu licence (délka Předplatného, výše Předplatného),
  • způsobu úhrady Předplatného.

3.5. Před zasláním objednávky Poskytovateli je Nabyvateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Nabyvatel vložil, a to i s ohledem na možnost Nabyvatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Nabyvatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Koupit členství“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Nabyvatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávaný Předmět licence, výši Předplatného, osobu Nabyvatele, způsob úhrady Předplatného, a který je pro smluvní strany závazným návrhem Licenční smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami na Webové stránce a potvrzení Nabyvatele o tom, že si je vědom toho, že je těmito Obchodními podmínkami vázán.

3.7. Pokud je k objednávce nabízen určitý benefit, vztahuje se pouze na nové uživatele. V případě vyčerpání nabízeného benefitu je Poskytovatel oprávněn nahradit jej jiným benefitem.

3.8. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Nabyvateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Nabyvatele uvedenou v Uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „E-mail Nabyvatele“ ).

3.9. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství objednaného Předmětu licence, výše Předplatného) požádat Nabyvatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10. Návrh Licenční smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.11. Licenční smlouva mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem nabývá platnosti potvrzením objednávky Poskytovatelem dle čl. 3.8 těchto Obchodních podmínek. Účinnosti pak Licenční smlouva nabývá připsáním Předplatného na bankovní účet Poskytovatele v souladu s bodem 4.1 těchto Obchodních podmínek.

3.12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Poskytovatel splnit, zašle Nabyvateli na E-mail Nabyvatele pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Nabyvatele.

3.13. Pozměněná nabídka dle čl. 3.12 se považuje za nový návrh Licenční smlouvy. Licenční smlouva bude v tomto případě platně uzavřena přijetím tohoto návrhu ze strany Nabyvatele, a to formou souhlasu s tímto návrhem, který zašle Nabyvatel Poskytovateli na adresu elektronické pošty, uvedenou v čl. 11.6 těchto Obchodních podmínek. Podmínkou účinnosti této Licenční smlouvy je připsání Předplatného na bankovní účet Poskytovatele v souladu s bodem 4.1 těchto Obchodních podmínek.

3.14. Nabyvatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Licenční smlouvy. Náklady vzniklé Nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Licenční smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Nabyvatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.15. V případě žádosti o ukončení přístupu k Předmětu licence dříve, než vyprší příslušné období, které Nabyvatel v objednávce zvolil, nevzniká Nabyvateli nárok na dobropisování jakékoli částky.

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Předplatné dle Licenční smlouvy může Nabyvatel uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele č.      , (dále jen „Účet Poskytovatele“); Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank a další.
  • bezhotovostně platební kartou typu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

4.2. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává Nabyvatel pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

4.3. Poskytovatel nepožaduje od Nabyvatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit Předplatné dle Licenční smlouvy předem.

4.4. Předplatné je splatné do X dnů od potvrzení objednávky dle ustanovení čl. 3.8 těchto Obchodních podmínek.

4.5. Nabyvatel je povinen uhradit Předplatné společně s uvedením variabilního symbolu platby ihned po odeslání objednávkového formuláře. Závazek Nabyvatele uhradit Předplatné je splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Poskytovatele.

4.6. V případě, že ze strany Nabyvatele nedojde k uhrazení Předplatného, Poskytovatel nemůže Nabyvateli aktivovat Uživatelský účet.

4.7. Poskytovatel vystaví Nabyvateli daňový doklad – fakturu. Prodávající je/není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Nabyvateli po uhrazení Předplatného a zašle jej v elektronické podobě na E-mail Nabyvatele.

5. Odstoupení od licenční smlouvy

5.1. Poskytovatel tímto v souladu s § 1837 písm. a) informuje Nabyvatele, že v případě jím uzavírané Licenční smlouvy výslovně souhlasí s tím, že mu bude Předmět licence zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy. Nabyvatel tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v předchozí větě nemůže od této Licenční smlouvy odstoupit, neboť je Nabyvateli umožněno čerpat Předmět licence dle Licenční smlouvy ihned, jakmile se po řádném zaplacení prvně přihlásil na svůj Uživatelský účet.

6. Práva z Vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku.

6.2. Práva z vadného plnění uplatňuje Nabyvatel u Poskytovatele na emailové adrese moje-joga@seznam.cz / info@moje-joga.cz .

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z licenční smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

7.2. Nabyvatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. ochrana osobních údajů

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Nabyvatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Nabyvatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“ ).

8.3. Nabyvatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z Licenční smlouvy a pro účely vedení Uživatelského účtu. Nezvolí-li Nabyvatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Nabyvateli. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v celém rozsahu dle této části není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Licenční smlouvy.

8.4. Poskytovatel je pro účely Licenční smlouvy správcem Osobních údajů Nabyvatele. Poskytovatel může zpracováním Osobních údajů Nabyvatele pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele Osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

8.5. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6. Nabyvatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

8.7. V případě, že by se Nabyvatel domníval, že Poskytovatel (jakožto správce Osobních údajů) nebo zpracovatel (jak je definován v ustanovení čl. 8.4 těchto Obchodních podmínek) provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Nabyvatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.8. Požádá-li Nabyvatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Nabyvatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s Předmětem licence nebo podnikáním Poskytovatele na E-mail Nabyvatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na E-mail Nabyvatele.

9.2. Nabyvatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na Webové stránce možné provést a závazky Poskytovateli z Licenční smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Nabyvatele, může Nabyvatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Doručování

10.1. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na E-mail Nabyvatele či elektronickou adresu uvedenou Nabyvatelem v objednávce, resp. na elektronickou adresu Poskytovatele uvedenou na Webové stránce Poskytovatele.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený Licenční smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí na místo neplatných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.

11.3. Licenční smlouva a tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Licenční smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

11.4. Licenční smlouva včetně těchto Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Poskytovatel není ve vztahu k Nabyvateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

11.6. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou následující:

adresa pro doručování:      ,

adresa elektronické pošty:     ,

telefon:      .

11.7. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.9.2016.

 

V Praze dne 1.9.2016